top of page

Alfa Romeo klubo įstatai

1. Bendrieji nuostatai

1.1.  Alfa Romeo klubas (toliau – “Klubas”) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – vienyti ir koordinuoti “Alfa Romeo” automobilių gerbėjus bendriems tikslams ir interesams tenkinti, atstovauti Klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Klubo teisinė forma-asociacija.

1.3. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, kitais teisės aktais ir šiais Klubo įstatais

1.4. Klubas turi teisę gauti labdarą ir paramą bei įstatymų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

1.5. Klubas turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą, antspaudą, bent vieną sąskaitą banke,  simboliką.

1.6. Klubas įsteigtas neribotam laikui ir veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.7. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Klubo tikslai ir funkcijos

2.1. Klubo tikslai:

2.1.1. Vienyti Alfa Romeo automobilių gerbėjus bendrai veiklai, konkrečių projektų bei idėjų įgyvendinimui;

2.1.2. Populiarinti Alfa Romeo markės automobilius Lietuvoje.

2.2. Klubo funkcijos:

2.2.1. Organizuoti Klubo narių susitikimus, įvairius renginius;

2.2.2. Rinkti, kaupti ir platinti Klubo nariams aktualią informaciją.

 

3. Klubo teisės ir pareigos

3. 1. Klubas gali:

3. 1.1. valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3. 1.2. turėti atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka;

3. 1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3. 1.4. steigti įmones, fondus ir organizacijas įstatymų numatyta tvarka;

3. 1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;

3. 1.6. jungtis į klubų sąjungas ir išstoti iš jų;

3. 1.7. stoti į tarptautines organizacijas;

3. 1.8. pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti Klubui būtiną kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, samdyti asmenis Klubo veiklai;

3. 1.9. teikti paramą bei labdarą;

3. 1.10. gauti paramą bei labdarą.

3. 2. Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys ją finansiškai ar materialiai.

3. 3. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius nurodė. Klubas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei pinigus davęs asmuo to reikalauja. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei Klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.

3. 4. Klubui draudžiama užsiimti komercine veikla.

3. 5. Klubas atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Klubo narių bei kandidatų į narius priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Klubo tvarka bei sąlygos

4.1. Klubo nariais ar kandidatais į narius gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

4.2. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo nariais.

4.3. Klubo narių ir kandidatų į narius skaičius neribojamas.

4.4. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Klubo valdybai Prašymą - Anketą dėl Kandidato į narius statuso suteikimo bei sumoka kandidato į narius mokestį Klubo įstatuose nustatyta tvarka.

4.5. Asmuo įgyja Kandidato į narius statusą nuo Prašymo – Anketos pateikimo dienos.

4.6. Kandidato į narius statusas įgyjamas 6 mėnesiams.

4.7. Kandidatas į narius bet kada gali pasitraukti iš Klubo veiklos. Apie tai Klubo prezidentą (-ę) ar Valdybą informuoti jis neprivalo.

4.8. Praėjus 6 mėnesiams po Prašymo – Anketos pateikimo dienos, kandidatas į narius pateikia prašymą suteikti Klubo nario statusą.

4.9. Klubo valdyba, gavusi kandidato į narius prašymą suteikti Klubo nario statusą, privalo per 1 mėnesį priimti sprendimą dėl Klubo nario statuso suteikimo.

4.10. Klubo valdyba turi teisę nesuteikti Klubo nario statuso, jei kandidatas nesilaikė Klubo įstatuose numatytos tvarkos.

4.11. Kandidatas į narius, gavęs neigiamą atsakymą, turi teisę žinoti priežastis, dėl kurių Klubo nario statusas jam nebuvo suteiktas.

4.12. Kandidatas Klubo nariu tampa nuo raštiško Klubo nario statuso patvirtinimo Valdybos susirinkime dienos.

4.13. Kandidatas, tapęs Klubo nariu, įsipareigoja laikytis Klubo įstatų bei mokėti metinį Klubo nario mokestį.

4.14. Klubo nariui, įstojusiam į Klubą ir sumokėjusiam metinį nario mokestį, išduodamas Klubo nario pažymėjimas ir klubo nario automobilio skiriamieji ženklai - lipdukai. Pažymėjimas pratęsiamas nariui sumokėjus metinį Klubo nario mokestį.

4.15. Klubo narys bet kada gali išstoti iš Klubo, raštu pateikęs prašymą Klubo prezidentui (-ei).

4.16. Jeigu Klubo narys dėl tam tikrų priežasčių (pvz. ligos atveju, išvykimo į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. atveju ir pan.) negali dalyvauti Klubo veikloje ilgesnį nei 6 mėnesiai laikotarpį, arba gali dalyvauti labai retai ir nereguliariai, jo Klubo nario statusas gali būti išlaikytas tik tuo atveju, jei jis pateikia prašymą Klubo Valdybai, kuriame nurodo nedalyvavimo priežastį ir laikotarpį; Valdyba svarsto kiekvieną atvejį atskirai, nustato atitinkamą mokestį (kuris negali viršyti metinio nario mokesčio) ir Klubo nario statuso galiojimo tokiomis sąlygomis laiką.

4.17. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jei:

4.17.1. nesilaiko Klubo įstatų;

4.17.2. nesumokėjo metinio nario mokesčio pagal Klubo įstatuose nustatytą mokesčių mokėjimo tvarką;

4.17.3. jei jo veikla nesuderinama su Klubo tikslais.

4.18. Išstojusiems ar pašalintiems nariams jų sumokėti nario mokesčiai negrąžinami;

4.19. Pašalintas iš Klubo narys turi teisę pateikti prašymą dėl Klubo nario statuso grąžinimo; kiekvieną konkretų atvejį svarsto Klubo Valdyba atskirai, vadovaudamasi Klubo vidaus taisyklėmis.

4.20. Jeigu Valdyba nusprendžia priimti pašalintą Klubo narį atgal į Klubą, ji raštiškai pateikia papildomas sąlygas, kurių jis privalo griežtai laikytis; Valdyba turi teisę jam vėl suteikti Kandidato į narius statusą.

4.21. Klubas gali turėti garbės narius visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

5. Klubo narių ir kandidatų į narius mokesčių dydžio nustatymo bei mokėjimo tvarka

5.1. Klubo narių ir kandidatų į narius mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

5.2. Du (ar daugiau) vienos šeimos asmenys (vyras, žmona ir vaikai iki 18 metų) kandidato į narius mokestį moka už kiekvieną asmenį atskirai.

5.3. Kandidato į narius statusą gavęs asmuo privalo sumokėti kandidato į narius mokestį per 1 mėnesį nuo Prašymo – Anketos pateikimo dienos.

5.4. Kandidatas į narius, gavęs Klubo nario statusą, privalo sumokėti metinį nario mokestį per 3 mėnesius nuo statuso gavimo dienos.

5.5. Šeima (vyras, žmona, nesusituokusi kartu gyvenanti pora ir vaikai iki 18 metų) moka vieną metinį klubo nario mokestį.

5.6. Kasmet Klubo narys, pasibaigus galioti Klubo nario pažymėjimui, privalo ne vėliau kaip per 3 mėnesius sumokėti metinį nario mokestį už einamuosius metus.

5.7. Už Klubo narių mokesčių mokėjimo grafiką atsakinga Valdyba, kuri:

5.7.1. prižiūri ir seka Klubo narių bei kandidatų į narius mokesčių tvarką;

5.7.2. jei Klubo narys per 2 mėnesius nesumoka nario mokesčio už einamuosius metus, jam siunčiamas priminimas;

5.7.3. jeigu, praėjus 3 mėnesiams, narys nesumokėjo nario mokesčio, asmuo automatiškai netenka Klubo nario statuso.

5.7.4. norėdamas susigrąžinti Klubo nario statusą, kurį prarado dėl nesumokėtų mokesčių, asmuo pateikia prašymą Klubo prezidentui (-ei) ir Valdybai, kuri turi teisę paskirti atitinkamą piniginę baudą. Klubo nario statusas tokiu atveju negrąžinamas tol, kol asmuo neįvykdo finansinių įsipareigojimų.

5.8. Jeigu Klubo narys negali laikinai arba laiku sumokėti nario mokesčio, jis privalo pateikti Klubo prezidentui (-ei) bei Valdybai prašymą pratęsti mokėjimo laiką (ne ilgiau kaip 3 mėnesiams) bei išduoti galiojantį Klubo nario pažymėjimą.

5.9. Jeigu Klubo narys sumokėjo nario mokestį už kelis metus į priekį, jam išduodamas pažymėjimas, galiojantis tiek, už kiek metų yra sumokėta.

6. Kandidatų į narius teisės ir pareigos

6.1. Visi Kandidatai į narius turi lygias teises.

6.2. Kandidatas į narius turi teisę:

6.2.1. dalyvauti Klubo Visuotiniame narių susirinkime tik stebėtojo teisėmis.

6.2.2. dalyvauti visuose Klubo renginiuose bei susitikimuose;

6.2.3. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

6.2.4. reikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;

6.2.5. išstoti iš Klubo. Išstojusieji bei pašalinti iš Klubo Kandidatai į narius neturi teisės į Klubo turtą.

6.3. Kandidatų į narius pareigos:

6.3.1. laikytis Klubo įstatų;

6.3.2. laiku sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą kandidato į narius mokestį;

6.3.3. siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;

6.3.4. informuoti Klubo Prezidentą (-ę) arba Valdybą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ar kitus pasikeitimus. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu;

6.3.5. būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;

6.3.6. nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Klubo tikslais.

7. Klubo narių teisės ir pareigos

7.1. Visi Klubo nariai turi lygias teises.

7.2. Klubo narys turi teisę:

7.2.1. dalyvauti ir balsuoti Klubo Visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas narys turi vieno balso teisę; jei 2 ar daugiau asmenų moka vieną metinį mokestį (5.5. punktas), vienas iš šeimos gali atstovauti likusius Klubui priklausančius jo šeimos narius, išskyrus vaikus iki 18 metų. Vaikai iki 16 metų balsavimo teisės neturi.

7.2.2. rinkti ir būti renkamas į visus Klubo valdymo organus, jei narys atitinka, įstatuose 10.3. ir 11.2. punktuose minėtus reikalavimus.

7.2.3. naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

7.2.4. susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą, prieš tai pateikęs raštišką prašymą;

7.2.5. reikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;

7.2.6. pateikti Klubo prezidentui (-ei) bei Valdybai prašymą pratęsti mokėjimo laiką bei išduoti galiojantį Klubo nario pažymėjimą, jei negali laikinai arba laiku sumokėti nario mokesčio;

7.2.7. išstoti iš Klubo. Išstojusieji bei pašalinti iš Klubo nariai neturi teisės į Klubo turtą.

7.3. Garbės nariai turi tokias pačias teises kaip ir klubo nariai.

7.4. Klubo narių pareigos:

7.4.1. laikytis Klubo įstatų;

7.4.2. laiku mokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį;

7.4.3. siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;

7.4.4. informuoti Klubo Prezidentą (-ę) apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ar kitus pasikeitimus. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu;

7.4.5. būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;

7.4.6. nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Klubo tikslais.

8. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

8.1. Klubo organai yra: visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas.

8.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, patalpinant skelbimą klubo internetiniame puslapyje www.alfaklubas.lt, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos.

8.3. Visuotinis narių susirinkimas:

8.3.1. keičia Klubo įstatus;

8.3.2. skiria (renka) ir atšaukia Klubo Prezidentą bei Valdybą;

8.3.3. nustato Klubo narių bei Kandidatų į narius mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;

8.3.4. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;

8.3.5. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.3.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, stojimo į sąjungas, tarptautines organizacijas;

8.3.7. skelbia Klubo garbės narius;

8.3.8. sprendžia kitus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;

8.3.9. tvirtina Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei lėšų paskirstymą.

8.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Klubo narių.

8.5. Visuotinio narių susirinkimo metu sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šio straipsnio 3 dalies 3.1. ir 3.5. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų.

8.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šio straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.

8.7. Klubo visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Klubo įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo organas.

9. Klubo valdymo organai

9.1. Klubo valdymo organai yra:

9.1.1. Prezidentas (-ė);

9.1.2. Valdyba.

10. Valdyba

10.1. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas, sudarytas iš 3 asmenų, išrinktų visuotiniame narių susirinkime dviejų metų laikotarpiui. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, renkamas valdybos narių posėdyje.

10.2. Valdybos nariu gali būti bet kuris Klubo narys, jei nuo jo įstojimo į Klubą praėjo daugiau nei vieneri metai ir jis ne jaunesnis kaip 18 m.

10.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 dienų.

10.4. Klubo Valdyba:

10.4.1. šaukia kasmetinį visuotinį narių susirinkimą;

10.4.2. renka ir kaupia Klubo narių bei kandidatų į narius išsakytas idėjas bei nuomones;

10.4.3. pateikia konsoliduotas idėjas bei pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;

10.4.4. sudaro Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;

10.4.5. per mėnesį nuo išrinkimo kartu su Klubo prezidentu (-e) sudaro preliminarią Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei skirsto lėšas programos vykdymui;

10.4.6. rengia Valdybos narių posėdžius;

10.4.7. koordinuoja Klubo veiklą;

10.4.8. prižiūri mokesčių mokėjimo tvarką;

10.4.9. teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl asmens pašalinimo iš Klubo narių, jei jis nesilaiko Klubo Įstatų;

10.4.10. sprendžia visus Visuotinio narių susirinkimo numatytus uždavinius.

10.5. Jei Valdybos narys nesilaiko Klubo įstatų ar nevykdo savo pareigų, Klubo valdymo organai turi teisę atšaukti jo Valdybos nario statusą. Tokiu atveju nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos nariui išrinkti.

11. Prezidentas

11.1. Prezidentas (-ė) renkamas dvejiems kalendoriniams metams. Savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam Visuotiniam susirinkimui ir vykdo tol, kol nebus išrinktas naujas Prezidentas.

11.2. Prezidentu gali būti bet kuris Klubo narys, jei nuo jo įstojimo į Klubą praėjo ne mažiau nei dveji metai ir jis ne jaunesnis kaip 18 m.

11.3. Klubo Prezidento (-ės) įgaliojimai ir funkcijos:

11.3.1. vadovauja valdybos darbui, organizuoja ir vykdo Klubo operatyvią veiklą;

11.3.2. vykdo visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimus;

11.3.3. veikia Klubo vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, įstaigomis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu;

11.3.4.  sprendžia ūkinės veiklos einamuosius klausimus;

11.3.5.  atsako už Klubo veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

11.3.6.  atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą:

11.3.7.  atsako ūž Klubo narių apskaitą;

11.3.8.  skelbia ar organizuoja viešos informacijos pateikimą;

11.3.9.  atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

11.3.10. teikia valdybai medžiagą apie Klubo veiklą;

11.3.11. sudaro sutartis su samdomais asmenimis;

11.3.12. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

11.3.13. sprendžia kitus Lietuvos respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskisrtus klausimus;

11.3.14. pasirašo Klubo įstatus;

11.3.15. atsako už  Klubo buveinės adresą ir jo keitimo tvarką.

11.4. Prezidentą Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai arba jis gali atsistatydinti pateikęs raštišką prašymą.

11.5. Jeigu Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali laikinai (iki 3 mėnesių) atlikti savo pareigų, jį pavaduoja Valdybos pirmininkas.

11.6. Jeigu Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali atlikti savo pareigų ilgiau nei 3 mėnesius, Valdyba šaukia neeilinį Visuotinį narių susirinkimą, kurio metu išrenkamas naujas Prezidentas.

12. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

12.1. Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jos veiklą.

12.2. Klubo dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.

13. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

13.1. Visi Klubo vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami Valstybės Įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, kiti pranešimai ar skelbimai skelbiami Klubo internetiniame puslapyje www.alfaklubas.lt.

13.2. Už pranešimų skelbimą apie visuotinių narių susirinkimų sušaukimą atsakingas Klubo prezidentas, už kitų pranešimų

skelbimą atsakingas prezidentas arba jo paskirtas asmuo.

14. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Klubas atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

14.2. Klubo valdybos sprendimu steigiami Klubo filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ar atstovybių vadovai.

15. Įstatų keitimo tvarka

15.1. Klubo įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo Klubo prezidentas.

15.2. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

16. Finansinės veiklos kontrolė

16.1. Klubo finansinę veiklą kontroliuoja Prezidentas (-ė) ir/arba samdytas atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

16.2. Jis privalo:

16.2.1. tikrinti Klubo metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

16.2.2. informuoti valstybines institucijas apie Klubo finansinę veiklą pagal įstatymų numatytą tvarką;

16.2.3. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

17. Klubo pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas

17.1. Pajamų šaltiniai:

17.1.1. kandidato į narius mokestis bei metinis nario mokestis;

17.1.2. lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama ar labdara;

17.1.3. kredito įstaigų palūkanos;

17.1.4. atskaitymai iš Klubui priklausančių įmonių pelno;

17.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

17.2. Klubo lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

17.3. Klubo lėšos jokia forma negali būti skirstomos, o turtas negali būti perduotas Klubo nariams.

18. Klubo likvidavimo tvarka

18.1. Klubo likvidavimo pagrindas gali būti:

18.1.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

18.1.2. Teismo sprendimas.

18.2. Klubas likviduojamas atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka.

 

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime 2011 m. kovo 5 d.

bottom of page